ในราคาทิตัทธิต ใช้แทน ปุปฺผติ ด้วยอำนาจ ณ ปัจจัย พฤทธิ อุ ต้นธาตุเป็น โอ ลบ ณ ลง อี เครื่องหมายอิตถีลิงค์ ได้รูปเป็น โกมุที วิ.ว่า