ในวิเคราะห์ใช้ ทุฏฺ แทน] ศีลอันโทษประทุษร้ายแล้วโดยส่วนเดียว ฉ.ตุล.วิ. เอกนฺตทุฏฺํ สีลํ ยสฺส โส เอกนฺตทุสฺสีโล (ปุคฺคโล) [บทสมาส ลบ ฏฺ เหลือไว้แต่ ทุ และซ้อน สฺ หน้า สีล] ศีล ของบุคคลใด อันโทษประทุษร้ายโดยส่วนเดียว บุคคลนั้น ชื่อว่าผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้วโดยส่วนเดียว ฉ.ตัป.วิ. เอกนฺตทุสฺสีลสฺส (ปุคฺคลสฺส)