ในอาจาระ แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. อาจารโกสลฺลํ เฉพาะปัญจมีวิภัตติ ฝ่ายเอก. ลง โต ปัจจัย เป็น อาจารโกสลฺลโต บ้าง ลง ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทธิต มีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส เป็นภายใน