ในเทวโลกชื่อว่าอาภัสสร เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า อาภสฺสโร เทวโลโก = อาภสฺสรเทวโลโก