ได้รูปเป็น ฆาตก แปลว่า การฆ่า เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ วิ.ว่า หนนํ = ฆาตโก การฆ่า ชื่อว่า ฆาตโกๆ การฆ่า